විෂ­ය­මාලා සංශෝ­ධ­න­යක් | සිළුමිණ

විෂ­ය­මාලා සංශෝ­ධ­න­යක්

2023 වසරේ සිට 1 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා වූ සියලු පංතිවලට අදාළ විෂයමාලා සියල්ල සංශෝධනය වෙයි. මෙම පුළුල් විෂයමාලා සංශෝධනය සඳහා සියලු ක්‍රියාමාර්ග මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙම විෂය මාලා සංශෝධනය කිරීමේ කටයුතු අදාළ විෂය ප්‍රවීණයින්ගේ මෙහෙයවීමෙන් මේ වන විටත් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හරහා ආරම්භ කර ඇති බව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න සිළුමිණට පැවැසීය.

මේ වන විටත් කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් වසා දැමුණු පාසල් වැඩ කටයුතු ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් සකස් කළ සති 20 ක අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් කොටස් පමණක් ආවරණය කරමින් යන අතර එය අප්‍රේල් මාසය දක්වා පැවැත්වෙයි.

Comments