අය­වැය විවා­දය 10දා | Page 2 | සිළුමිණ

අය­වැය විවා­දය 10දා

 2022 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන කෙටුම්පතේ තෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 10 වැනි දින පස්වරු 5 ට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වේ.

නොවැම්බර් 23 වැනිදා සිට කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය ආරම්භ වූ අතර සෙනසුරාදා ඇතුළුව දෙසැම්බර් 10 වැනි සිකුරාදා දක්වා දින 16 ක කාලයක් එම විවාදය පැවැත්වෙයි. එළඹෙන සතියේ දෙසැම්බර් 6 වැනිදා වරාය, නාවික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශද, 7 වැනිදා පරිසර, වනජීවි, වන සංරක්ෂණ හා ධීවර අමාත්‍යාංශද, 8 වැනිදා කර්මාන්ත හා වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශද, 9 වැනිදා අධිකරණ, තරුණ, ක්‍රීඩා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශද,

අයවැය විවාදය පැවැත්වෙන 10 වැනිදා ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා මුදල් අමාත්‍යාංශද විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

Comments