බිළිඳු නමට අකුරු | සිළුමිණ

බිළිඳු නමට අකුරු

•දෙසැම්බර් 05 ඉරිදා
05 ඉරිදා 07.46 තෙක් දෙට නැකැත යි. සුදුසු අකුරු නො, ය, යි, යු.

•දෙසැම්බර් 06 සඳුදා
05 ඉරිදා 07.46 සිට 06 සඳුදා 04.53 තෙක් මුල නැකැතයි. සුදුසු අකුරු යෙ, යො, බ, බි

•දෙසැම්බර් 07 අඟහරුවාදා
06 සඳුදා 04.53 සිට 07 අඟහරුවාදා 02.18 තෙක් පුවසල නැකැතයි. සුදුසු අකුර බු

•දෙසැම්බර් 08 බදාදා
07 අඟහරුවාදා 02.18 සිට 08 බදාදා 00.11 තෙක් උත්‍රසල නැකැතයි. සුදුසු අකුරු බෙ, බො,ජ,ජි, එදිනම 00.11 සිට 22.39 තෙක් සුවන නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ජු, ජෙ, ජො, ෂ

•දෙසැම්බර් 09 බ්‍රහස්පතින්දා
08 බදාදා 22.39 සිට 09 බ්‍රහස්පතින්දා 21.50 තෙක් දෙනට නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ග, ගි, ගු, ගෙ

•දෙසැම්බර් 10 සිකුරාදා
09 බ්‍රහස්පතින්දා 21.50 සිට 10 සිකුරාදා 21.47 තෙක් සියාවස නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ගො,ස,සි, සු

•දෙසැම්බර් 11 සෙනසුරාදා
10 සිකුරාදා 21.47 සිට 11 සෙනසුරාදා 22.31 තෙක් පුවපුටුප නැකැත යි. සුදුසු අකුරු සෙ,සො,ද, දි ඉන් පසු ඉරිදා 23.59 තෙක් උත්‍රපුටුප නැකැත යි. සුදුසු අකුර දු

මෙහි වේලාව දක්වා ඇත්තේ පැය 24 ඔරලෝසුව අනුවයි.

Comments