‘සඳ හිරු සෑය’ ගැන වැඩසටහනක් | සිළුමිණ

‘සඳ හිරු සෑය’ ගැන වැඩසටහනක්

ඳ හිරු සෑ වහන්සේ සම්බන්ධ විචිත්‍රාංග වැඩසටහනක් 28 ඉරිදා පෙ.ව. 7.00 ට ‘කණ්ණාඩිය‘ වැඩසටහනින් විකාශය කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් චන්ද්‍රපාල ලියනගේ සංකල්පයකට අනුව බිහිවූ ‘කණ්ණාඩිය‘ තුළින් සඳ හිරු සෑය ඉදි කිරීමට සම්බන්ධ වූ විශේෂ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක්ම සහභාගි වනු ඇත.

Comments