බිළිඳු නමට අකුරු | සිළුමිණ

බිළිඳු නමට අකුරු

•නොවැම්බර් 28 ඉරිදා

28 ඉරිදා 22.05 තෙක් පුවපල් නැකැත යි. සුදුසු අකුරු මො, ට, ටි, ටු.

•නොවැම්බර් 29 සඳුදා

28 ඉරිදා 22.05 සිට 29 සඳුදා 21.41 තෙක් උත්‍රපල් නැකැත යි. සුදසු අකුරු ටෙ, ටො, ප, පි.

•නොවැම්බර් 30 අඟහරුවාදා

29 සඳුදා 21.41 සිට 30 දක්වා අඟහරුවාදා 20.33 තෙක් හත නැකැත යි. සුදුසු අකුරු පු.

•දෙසැම්බර් 01 බදාදා

නොවැම්බර් 30 අඟහරුවාදා 20.33 සිට දෙසැම්බර් 01 බදාදා 18.46 තෙක් සිත නැකැත යි. සුදුසු අකුරු පෙ, පො, ර, රි.

•දෙසැම්බර් 02 බ්‍රහස්පතින්දා

දෙසැම්බර් 01 බදාදා 18.46 සිට දෙසැම්බර් 02 බ්‍රහස්පතින්දා 16.27 තෙක් සා නැකැත යි. සුදුසු අකුරු රු, රෙ, රො, ත.

•දෙසැම්බර් 03 සිකුරාදා

දෙසැම්බර් 02 බ්‍රහස්පතින්දා 16.27 සිට දෙසැම්බර් 03 සිකුරාදා 13.44 තෙක් විසා නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ති, තු, තෙ, තො.

•දෙසැම්බර් 04 සෙනසුරාදා

දෙසැම්බර් 03 සිකුරාදා 13.44 සිට දෙසැම්බර් 04 සෙනසුරාදා 10.47 තෙක් අනුර නැකැත යි. සුදුසු අකුරු න, නි, නු, නෙ. ඉන්පසු ඉරිදා 07.46 තෙක් දෙට නැකැත යි. සුදුසු අකුරු නො, ය, යි, යු.

මෙහි වේලාව දක්වා ඇත්තේ පැය 24 ඔරලෝසුව අනුව යි.

Comments