සිසු සැරිය ඇරැඹේ | සිළුමිණ

සිසු සැරිය ඇරැඹේ

ය ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ ශ්‍රේණිවල පාසල් 22 වැනි සඳුදා සිට විවෘත කෙරෙන හෙයින් ”සිසු සැරිය” බස් රථ 1,400ම ධාවනයට එක් කරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

දිවයින පුරා සිසු සැරිය බස් රථවලින් මේ දක්වා ධාවනය වූයේ 400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බව පෙන්වා දෙන කොමිසම සඳහන් කරන්නේ සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් උපරිම සේවාවන් සැලසිය යුතු නිසා මේ පියවර ගත් බවයි.

සිසු සැරිය සේවාවන් සඳහා යොදා ගැනෙන්නේ සාමාන්‍ය මාර්ගයන්හි ධාවනය කෙරෙන බස් රථ වන අතර උදෑසන හා දිවා කාලයේ ඒ බස් රථ පාසල් සිසුන් ප්‍රවාහනයට යොදා ගන්නා අතර ඒ වෙනුවෙන් ඒ බස් රථවලට විශේෂ ගෙවීමක් කෙරෙන අතර කාල සටහන් සැකසීමේදීද ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දෙනු ඇත.

Comments