සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

උ/​පෙ සංයුක්ත ගණිතය නිවසට පැමිණ උගන්වයි. සිද්ධාන්ත හෝ පුණරීක්ෂණ සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය එක් පැමිණීමක් සඳහා අයකිරීම 5,​000/​=. 0768857354
073296

Comments