ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රධාන වාණිජ නිලධාරී Richard Nuttall | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රධාන වාණිජ නිලධාරී Richard Nuttall

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිය නව ප්‍රධාන වාණිජ නිලධාරී ලෙස Richard Nuttall තෝරා පත් කරගෙන තිබේ. ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ දශක තුනකට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති විශේෂඥයෙකු වන ඒ මහතා බොහෝ ප්‍රමුඛ ගුවන් සේවා සහ ආයතන කිහිපයකම ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව තනතුරු හොබවා ඇත. ඒ මහතාගේ ප්‍රවීණත්වය සහ පළපුරුද්ද ගුවන් සේවා කළමනාකරණය, වර්ධනය, උපාය මාර්ග සංවර්ධනය, ඩිජිටල් උපාය මාර්ග, උපදේශනය, ගෝලීය නායකත්වය, ආදායම් කළමනාකරණය, ජාල සැලසුම්කරණය, ගුවන් සේවා බෙදා හැරීම සහ විකුණුම් යන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකම විහිදී පවතී. Richard Nuttall මහාද්වීප 5ක් පුරා ආයතන රැසක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, CCO සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික තනතුරු හොබවා ඇති අතර ඒ මහතා ආයතන තුළ තිරසාර වර්ධනයක් ඇති කිරීමේ සුවිශේෂී වාර්තා තබමින් අත්දැකීම් සම්භාරයක් සතුව ඇති ප්‍රවීණයෙකි. ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ප්‍රමුඛතම අවස්ථා කිහිපයක් Saudia Airlines හි විකුණුම්, උප සභාපති- Skyteam ගුවන් සේවා සන්ධානයේ විධායක මණ්ඩල සාමාජික, Royal Jordanian හි ප්‍රධාන වාණිජ සහ උපාය මාර්ගික නිලධාරි, Bahrain Air හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, Kenyan Airways හි වාණිජ අධ්‍යක්ෂ, පිලිපීන ගුවන් සේවයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් සහ Americas of Polar Air Cargo හි විකුණුම් සහ අලෙවි උප සභාපති ලෙස වැඩකටයුතු සිදුකර තිබේ.

Comments