ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම/බදුදීමට

මඩකලපුව පාරට මුහුණලා කඳුරුවෙල පිහිටා ඇති පර්චස් 70 කට වැඩි වටිනා ව්‍යාපාරික ඉඩමක් විකිණීමට හෝ බද්දට ඇත. විමසන්න. 0771228033/​ 0759228033/​ 0781836550
073757

ව්‍යාපාරික ස්ථාන උවමනායි

යක්කල ගම්පහ සහ නුවර පාර අවටින් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කඩ කාමරයක් කුලියට ඉතා ඉක්මණින් අවශ්‍යයි. 0719663539 /​ 0714206526. 
072598

Comments