මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ බොදු ගොවි 1989 උපන් උස 5' 1'' යි. උපාධිධාරී රූමත් චරිතවත් සිහින් සිරුරැති ඉතා ලාබල පෙනුමැති ගුණයහපත් දියණියට උගත් ගුණවත් කඩවසම් අවු. 35 ට අඩු සහකරුවෙකු දෙමාපියන් සොයයි. u​y​a​n​g​o​d​a​p​r​o​7​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​B169498

ගාල්ල බොදු ගොවි දෙමාපියෝ සිය වයස 35,​ 5'1'' සිහින් රූමත් BSC,​ MBA සමත් කොළඹ සේවය කරන කළමනාකරණ ශ්‍රේණියේ දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයති. නොගැළපෙන විවාහයකින් නීතියෙන් වෙන්වී ඇත. (බැඳීම් නැත) සැළකිය යුතු වත්කම් ඇයට උරුම වේ. සම්පූර්ණ විස්තර සමග පිළිතුරු එවන්න. c​h​a​n​d​r​a​p​r​o​p​9​6​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B169331

බො/​විශ්ව මහනුවර,​ රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු දෙමාපියන්ගේ,​ අවු. 25,​5'7",​ ජ'.පුර,​ ව්‍යා/​පරිපාලනවේදී,​ වරලත් අලෙවිකරණ සුදුසුකම් ඇති,​ දේපළ හිමි,​ උගත් රූමත් වැඩිමහල් දියණියට,​ උසස් රැකියාවක නියුතු,​ උස 5'7" ට වැඩි දුසිරිතෙන් තොර පුතෙක් දෙමාපියෝ සොයති. කේන්දරය සමග විමසන්න. v​a​j​i​r​a​r​a​n​i​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B169538

බෞද්ධ ගොවි දෙමාපියන් බුද්ධිමත් තළෙලු 37,​ 5' 3'' කලින් සැත්කමක් සිදුවූ ඉතා චරිතවත් මෘදුකාංග ඉංජිනේරු දියණියට සොයනුයේ බුද්ධිමත් වැදගත් අවබෝධාත්මක උපාධිධාරී රැකියාවැති ආදායම් ලබන පුතෙකි. 0112851151 r​a​n​p​r​o​p​5​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B169485

මීරිගම 1990 ඔක්තෝබර් උපන් උස 5' 4'' තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරී ගුරු දියණියට උසස් රැකියාවැති ගුණගරුක පුතෙක් මව සොයයි. p​r​o​p​o​s​a​l​1​9​9​0​6​5​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​ 0332276662
B169664

1989 උපන් 5' 5" රූමත් හා උගත් සියලු ප්‍රතිලාභ සහිත රජයේ ස්ථිර රැකියාවක නියුතු ඉඩම් හා නිවසක් ඇතුළු පවුලේ දේපළ උරුම වන සොහොයුරියට සහකරුවකු සෙහොයුරා සොයයි. කරුණාකර පවුලේ විස්තර සමග පිළිතුරු එවන්න. s​l​p​r​o​p​o​s​a​l​s​2​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B169361

Comments