ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

මහනුවර නගරයේ ප්‍රධාන ජාතික පාසැලකට යාබද පේරාදෙණිය මාර්ගයට මුහුණලා ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසු අනගි ව්‍යාපාරික ස්ථාන දෙකක් සහිත දෙමහල් නිවස විකිණීමට. වර්ග අඩි 3,​000 පර්චස් 11 1/​2 නිරවුල් ඔප්පු. මිලියන 165. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. 0771147598,​ 0715293716.
059291

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

කොළඹ 13,​ කාර්යාල ඉඩකඩ,​ කුලියට - එකක් ව. අඩි 750 ක් වූ 1 වන හා 2 වන මහල්,​ ශාලා ප්‍රදේශය,​ කාර්යාල කාමරය,​ පැන්ට්‍රිය හා සේදුම් කාමරය. එක් එක් මහලක් සඳහා විදුලිය හා ජල මීටර් වෙන් වශයෙන් ඇත. ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවතට මුහුණලා,​ මාර්ගය අසල වාහන නැවැත්විය හැක. කොළඹ වරාය පේන දුරින්. චීන ව්‍යාපෘති කාර්යාලයකට,​ නිෂ්කාශන කාර්යාලයකට,​ ප්‍රවාහන කාර්යාලයකට ආදිය සඳහා අගනේය. අපව අමතන්න. 0766228891,​ 0779261877.
064887

Comments