ඩීමෝ විසින් කර්මා­න්ත­ක­රු­වන්ට නොමිලේ තාක්ෂ­ණික පරී­ක්ෂණ සේවා­වන් | සිළුමිණ

ඩීමෝ විසින් කර්මා­න්ත­ක­රු­වන්ට නොමිලේ තාක්ෂ­ණික පරී­ක්ෂණ සේවා­වන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම විවිධාංගීකරණය වූ සමාගමක් වන ඩීමෝ විසින්, කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක්වූ දේශීය ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැංවීමේ අරමුණින්, සමාගම් සමූහයේ ඉංජිනේරු විසඳුම් අංශය වන DIMO TECH හරහා කර්මාන්තකරුවන්ට නොමිලේ තාක්ෂණික පරීක්ෂණ සේවාවන් ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

DIMO TECH විසින් ඉංජිනේරු විසඳුම් ලබා දෙන අංශයන් හි සිටින සියලුම කර්මාන්තකරුවන් සඳහා මෙම අවස්ථාව ලබා දී ඇත. මේ තුළින් කර්මාන්තකරුවන් සඳහා දැන් පළපුරුදු වෘත්තීය කණ්ඩායම් හරහා නොමිලේ තාක්ෂණික පරීක්‍ෂණ සිදුකර ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වේ. රෝහල් සහ සංචාරක (හෝටල්) යන අංශයන් හි කාර්යක්‍ෂම ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ඩීමෝ සමාගම දැනටමත් සිය ඉංජිනේරු සේවා මෙම අංශයන් දක්වා ද ව්‍යාප්ත කර ඇත. MTU, Detroit Diesel සහ John Deere වැනි ලොව පිළිගත් ඉංජිනේරු සන්නාම හා පවතින දශක 8 කට වැඩි පළපුරුද්දත් සමඟ ඩීමෝ මෙම කර්මාන්තකරුවන්ට ඔවුන්ගේ සමස්ත මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා උපකාරී වන දැනුම සහ සම්පත් සමඟින් සන්නද්ධ වී සිටියි.

Comments