කොම­ර්ෂල් බැංකුවේ ‘දිරි­ශක්ති’ යෝජනා ක්‍රමය පුළුල් වෙයි | සිළුමිණ

කොම­ර්ෂල් බැංකුවේ ‘දිරි­ශක්ති’ යෝජනා ක්‍රමය පුළුල් වෙයි

ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයින්ට මූල්‍ය සහාය ඇතුළුව පුළුල් සහයෝගයක් ලබාදෙමින් ඔවුන්ව සවිබල ගැන්වීම සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ආරම්භ කර තිබෙන ‘දිරිශක්ති’ ණය වැඩසටහන තවත් පුළුල් කරමින් එය නව මානයකට රැගෙන යාමට බැංකුව කටයුතු කර තිබේ.

මේ අනුව, බිම් මට්ටමේ ව්‍යාපාරික ශක්‍යතාවයක් පවතින ජීවනෝපාය කරනන් වෙනුවෙන් තනි පුද්ගලයෙකුට ණය ලබාදීමෙන් ඔබ්බට ගොස් එම ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ සියළුම සැපයුම්කරුවන්ට ප්‍රතිලාභ ලබාදීම දක්වා මෙම වැඩසටහන පුළුල් කිරීමට බැංකුව කටයුතු කර ඇත.

මෙහිදී, ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයිකත්ව නිෂ්පාදන දාමයට මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන සේවා සහයෝගය ලබාදීම මගින් එම අංශයේ ධාරිතාවය වර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර ඒ වෙනුවෙන් ‘දිරිශක්ති අගය දාම සංවර්ධන වැඩසටහන’ සහ ‘දිරිශක්ති තිරසාර ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන’ හඳුන්වා දී තිබේ.

Comments