එරික් රාජ­පක්ෂ වැල්ල­වත්ත ශාඛාව නව­ මු­හු­ණු­ව­ර­කින් | සිළුමිණ

එරික් රාජ­පක්ෂ වැල්ල­වත්ත ශාඛාව නව­ මු­හු­ණු­ව­ර­කින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දෘෂ්ටි සේවා සපයන්නකු වූ එරික් රාජපක්ෂ දෘෂ්ටි විශේෂඥ ආයතනය, සිය වසර 100යක් ඉක්මවූ දැක්ම වඩාත් පුළුල් කරමින් විසින් අලුත් වැඩියාකරන ලද වැල්ලවත්ත ශාඛාව පසුගියදා විවෘත කරන ලදී. අංක 17, ගාලුපාර,වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06 දරන ස්ථානයේ පිහිටි මෙම ශාඛාව චාරිත්‍රානුකූලව විවෘත කරන ලද්දේ එරික් රාජපක්ෂ දෘෂ්ටි විශේෂඥ ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ රජීව් රාජපක්ෂ සහ එසිලර් ලංකා (පුද්ගලික)සමාගමේ ව්‍යාපාර ප්‍රධානී රාධිකා ෆ්‍රැන්සිස් විසිනි. නවීන පහසුකම් රැසකින් සමන්විත මෙම ශාඛාව හරහා,වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේත් ඒ අවටත් සිටිනා සියලුම පාරිභෝගිකයන්හට අගනා සේවාවක් සැපයීමට එරික් රාජපක්ෂ දෘෂ්ටි විශේෂඥ ආයතනය සූදානමින් සිටී.

Comments