මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

 කඩවත - 1996,​ බොදු ගොවි 5.5 තළෙළු,​ කොළම ප්‍රධාන කාන්තා පාසලක උගත්,​ ඉංජිනේරු ශිෂ්‍ය,​ වැඩිමල් දියණියට සම උගත් සහකරුවකු,​ රජයේ රැකියාවැති දෙමාපියන් සොයයි. (කුජ 7 ට ගැලපෙන විශේෂයි) b​a​n​d​a​r​a​.​p​r​o​p​o​s​a​l​s​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B168837

දකුණේ බොදු ගොවි 1993 උපන් උස 5',​ M.B.B.S. වෛද්‍ය දියණියට සුදුසු වෛද්‍ය පුතකු වෛද්‍ය දෙමව්පියෝ සොයති. කුලය අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. කේන්ද්‍ර පිටපත එවන්න. ඊමේල් : 93s​p​m​p​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B169130

බොදු පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක නිරතවන 73 උපන් පැහැපත් 49" නිවසක් වත්කම් හිමි වරලත් ගණකාධිකරණය උගත් AAT විභාග සමත් උගත් දියණියට ස්ථිර රැකියාවැති අවිවාහක පුතකු සොයයි. s​a​m​a​r​a​8​8​3​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
B168990

1984 බොදු ගොවි අගනුවරට ආසන්න 5' 6" උස සුදු සිහින් සිරුරක් ඇති BSE-BCS - Colombo - MSC - USA සමත් USA,​ PR ඇති එහි රැකියාවේ නියුක්ත එකම දියණියට සුදුසු පුතෙකු දෙමාපියන් සොයයි. USA සිටින අය විශේෂයි. 0112859062. w​i​t​h​a​n​a​g​e​1​9​4​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​.

B169206

1991 බස්නාහිර බොදු/​ගොවි 5'5" උස රූමත් පෞද්ගලික ආයතනයක විධායක නිලධාරිණියක ලෙස සේවය කරන උපාධිධාරිනී දියණියට සුදුසු වැදගත් රැකියාවක නියුතු සහකරුවකු දෙමව්පියෝ සොයති. කේන්ද්‍ර බැලීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. p​r​o​p​o​s​a​l​s​m​a​r​r​i​a​g​e​2​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B169013

Comments