රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

නිසාන් කාර් රථ විකිණිම

නිසාන් ඩබල්කැබ් AJ-3xxx පවර් ෂටර්ස් පවර් මිරස් 4WD මැනුවල් 1996. 0779-454613.
062311

 

වෑන් රථ විකිණීම

KDH 201 සුපර් GL නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2015 ලියාපදිංචිය 2016. ඩුවල් ඒ/​සී,​ ඔටෝ ඩෝ මනාව නඩත්තු කළ වාහනය. නියමිත සේවාකර ඇත. පරීක්ෂා කිරීම වේලාවක් වෙන්කරගැනීමෙන් පමණයි. 0718648743.
062926

Comments