දුම්රිය 21 සිට ගමනේ | සිළුමිණ

දුම්රිය 21 සිට ගමනේ

21 වැනිදා සිට දුම්රිය ධාවනය සඳහා විශේෂ කාලසටහනක් සූදානම් කර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර සිළුමිණට කීය. මෙහිදී කාර්යාල දුම්රියන්ට අමතරව පළාත් සංචරණ සීමා පැවැතියද කාර්යාල මගීන් වෙනුවෙන් මහව, මහනුවර, බෙලිඅත්ත, මාතර, ගාල්ල, හලාවත සිට කාර්යාල දුම්රිය කිහිපයක් කොළඹ බලා ධාවනය කෙරෙන බවද හෙතෙම පැවැසීය.

Comments