ඒකා­බද්ධ රාෂ්ට්‍ර ක්‍රමෝ­පාය පිට­පත අග­මැති අතට | සිළුමිණ

ඒකා­බද්ධ රාෂ්ට්‍ර ක්‍රමෝ­පාය පිට­පත අග­මැති අතට

 ‘ඉන්දියාවේ, ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල සඳහා වූ ඒකාබද්ධ රාෂ්ට්‍ර ක්‍රමෝපාය’ සැලැස්මෙහි සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පිටපත් ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් මිලින්ද මොරගොඩ විසින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂයන් වෙත පිළිගැන්වීම පසුගියදා සිදු විණි. එහි සඳහන් කරුණු පිළිබඳවද ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් මිලින්ද මොරගොඩ විසින් මෙහිදී අගමැති සමඟ සාකච්ඡා කර තිබේ. මේ අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණි සෙනරත්ද එක් විය.

Comments