සෙලින්කෝ ලයිෆ් මාතලේ නව ශාඛා­වට මුල්ගල | සිළුමිණ

සෙලින්කෝ ලයිෆ් මාතලේ නව ශාඛා­වට මුල්ගල

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමා­ගම විසින් පරි­ස­ර­යට මුදා හරින කාබන් ප්‍රමාණය අඛ­ණ්ඩව අවම කිරීම සඳහා සිදු­ක­රන ආයෝ­ජ­න­යන් ඉදි­රි­යට රැගෙන යමින් මාතලේ ප්‍රදේශයේ නව පරි­සර හිත­කාමී ශාඛා­වක් ඉදි­කි­රීම වෙනු­වෙන් පසු­ගි­යදා මුල්ගල තබන ලදී. 
අංක 171/A, 176/1/ 1 සහ 176/B, ත්‍රි­කු­ණා­ම­ලය පාර, මාතලේ ලිපි­නයේ රුපි­යල් මිලි­යන 88.6 ක ආයෝ­ජ­න­යක් සමඟ ඉදි­කෙ­රෙන තට්ටු හත­ර­කින් යුක්ත මෙම ගොඩ­නැ­ගිල්ල වර්ග අඩි 5,039 ක ඉඩ ප්‍රමා­ණ­යක් ලබා දෙන අතර වාහන ගාල්කර තැබිය හැකි ඉඩ­කඩ සහිත වාහන අංග­න­යක්ද සමා­ගම විසින් ගොඩ­න­ගනු ඇත. 
මාතලේ දිස්ත්‍රි­ක්කයේ සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමා­ග­මට අයිති ඉඩ­මක ඉදි­ක­රන පළමු ශාඛා ගොඩ­නැ­ගිල්ල මෙය වේ.
 

Comments