මැණික් හා ස්වර්ණා­භ­රණ අප­න­යන ආදා­යම 72%කින් වැඩි­වෙලා | සිළුමිණ

මැණික් හා ස්වර්ණා­භ­රණ අප­න­යන ආදා­යම 72%කින් වැඩි­වෙලා

කොවිඩ් - 19 රෝගය මධ්‍යයේ වුවද පසුගිය වසරට වඩා මේ වසරේදී මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනයෙන් ලැබූ ආදායම 72%කින් වැඩිවී ඇතැයි වෙළෙඳ ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි.

පසුගිය වසරේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනයෙන් ලබාගෙන ඇත්තේ ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 98කි. නමුත් මේ වසරේදී මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනය‍නයෙන් ඇමෙරිකන් ඩොලර් 170ක් ලබාගෙන ඇත.

ඊට අමතරව කුළු බඩු අපනයන ආදායම මේ වසරේදී ගිය වසරට වඩා 44%කින් වැඩිවී ඇත. විසිතුරු මසුන් අපනයනයෙන් පසුගිය වසරට වඩා මේ වසරේදී 49%ක අපනයන ආදායමක් ලබා ඇත. පොල් අපනයනයෙන් පසුගිය වසරට වඩා මේ වසරේදී 48%ක ආදායමක් ද ලබා ගැන්මට හැකිවී තිබේ. ඊට අමතරව ඇඟලුම් අපනයනයෙන් ද ගිය වසරට වඩා මේ වසරේ 20%ක වැඩි අපනයන ආදායමක් ලබාගෙන ඇතැයි වෙළෙඳ ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි.

Comments