නොබෙල් සාම ත්‍යාගය මාධ්‍ය­වේ­දීන්ට | සිළුමිණ

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය මාධ්‍ය­වේ­දීන්ට

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය මෙවර දිනා ගැනීමට මාධ්‍යවේදීන් වන පිලිපීනයේ මාරියා රෙස්සා සහ රුසියාවේ දිමිත්‍රි මුරාතොව් සමත් විය. එම රටවල ජනතාවගේ නිදහස වෙනුවෙන් ඔවුන් කරන ලද නිර්භීත අරගලය මෙම සම්මානයට හේතු වී ඇත. නොබෙල් කමිටුව ප්‍රකාශ කරන්නේ ලොව සෑම රටක ම ජනතාවගේ නිදහස වෙනුවෙන් කැප වන සියලුම මාධ්‍යවේදීන් නියෝජනය කරමින් මෙම සම්මානය ඔවුනට පිරිනැමු බවය.

Comments