2021 ගොඩගේ සාහිත්‍ය සම්මාන - නිර්දේශිත ග්‍රන්ථ මෙන්න | සිළුමිණ

2021 ගොඩගේ සාහිත්‍ය සම්මාන - නිර්දේශිත ග්‍රන්ථ මෙන්න

2020 වර්ෂයේ ප්‍රථම මුද්‍රණය ලෙස ප්‍රකාශයට පත්ව 2020 දෙසැම්බර් 31 දි ලියාපදිංචිය ලැබූ 2021 වර්ෂයේ ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මානය සඳහා සලකා බලනු පිණිස යොමු කළ ග්‍රන්ථයන් අතුරින් 2021 ගොඩගේ සාහිත්‍ය සම්මාන සඳහා නිර්දේශිත ග්‍රන්ථ නාම ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය කමිටුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.
 
ග්‍රන්ථ නාම ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.

Comments