අද(05) දිනයේ එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන | සිළුමිණ

අද(05) දිනයේ එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන

කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් සිදු කරනු ලබන එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද දිනයේ ද දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වෙයි
 
එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන පහතින් දැක්වෙයි

Comments