නිවාස සහ ඉඩකඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩකඩම්

 ගේදොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ 05,​ පොල්හේන්ගොඩ උද්‍යානය,​ නිදන කාමර එකක ඇනෙක්සිය මසකට රුපියල් 25,​000/​= මාස හයක අත්තිකාරම් (සාකච්ඡා කළ හැක) 0756244770,​ 0727545800
057027

Comments