එලි­ෆ­න්ට්හ­වුස් සහ Zerotrash, Platiccycle සමඟ එක්ව ප්ලාස්ටික් එක්රැස් කිරීමේ මධ්‍ය­ස්ථා­න­යක් අර­ඹයි | සිළුමිණ

එලි­ෆ­න්ට්හ­වුස් සහ Zerotrash, Platiccycle සමඟ එක්ව ප්ලාස්ටික් එක්රැස් කිරීමේ මධ්‍ය­ස්ථා­න­යක් අර­ඹයි

එලිෆන්ට්හවුස් සහ Zerotrash මෙන්ම ජෝන්කීල්ස් සමූහයේ සමාජ ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපෘතිය වන Plasticcycle එක්ව, Zerotrash ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් එක්රැස්කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක්Ó පසුගියදා විවෘත කළේය. දිවයින පුරා ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය සහ යහපත් ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍යය කළමනාකරණ ක්‍රමවේද ප්‍රවර්ධනය කිරීම එහි අරමුණයි.

බොරලැස්ගමුවේ පිහිටි මෙම නවතම ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළහැකි ප්ලාස්ටික් එක් රැස්කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය, භාවිතකර ඉවතදමනලද ප්ලාස්ටික් එක්රැස්කිරීමේ පරිශ්‍රවලින් එක්රැස්කිරීම සඳහාම වෙන්වූ ප්‍රවාහන සහ සේවාකාර්ය මණ්ඩල සාමාජික පිරිසකගෙන් සමන් විතය. ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ලබාගැනීම සඳහා මහජනතාවට දිනයක් සහ වෙලාවක් වෙන්කළහැකි අන්තර්ජාලසේවාවක්ද මෙම මධ්‍යස්ථානය හරහා ක්‍රියාත්මක වේ. ඊට අමතරව, ප්ලාස්ටික් එක්රැස්කිරීමේ පරිශ්‍රවෙත ගොස් ඕනෑම ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍යයක් බැහැර කිරීමේ අවස්ථාව ද මහජනතාවට හිමිකර දී තිබේ. මේවනවිට මෙම සේවාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක වන අතර ඉදිරියේදී එය බස්නාහිර පළාතේ සෙසු දිස්ත්‍රික්ක පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමට අපේක්ෂිතය.

Comments