ආනමඩුව ඇතා­වැ­ටුණු වැවට සම්පත් බැංකුවේ ජීවය | සිළුමිණ

ආනමඩුව ඇතා­වැ­ටුණු වැවට සම්පත් බැංකුවේ ජීවය

මෙරට ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහා කැප වූ සම්පත් බැංකුවේ සුවිශේෂී සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන වන වැවට ජීවයක් වැඩසටහන පසුගියදා සිය අභිමානවත් දසවන පියවර සනිටුහන් කරනු ලැබුවේ ආණමඩුව,දිවුල්වැව - ඇතාවැටුණු වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කටයුතු ආරම්භ කරමිනි.

වාරි සංස්කෘතියක් තුළින් ශක්තිමත් වූ මෙරට කෘෂිකර්මාන්තයේ හෙට දවස වෙනුවෙන් ආරම්භ කරනු ලැබූ සම්පත් බැංකුවේ වැවට ජීවයක් වැඩසටහන තුළින් අභාවයට යමින් පවතින මෙරට වැව් පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ඒ තුළින් ගොවි ජනතාවගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරමින් ඔවුන්ට වඩා සරුසාර අනාගතයක් උදා කරදීම සම්පත් බැංකුවේ අරමුණයි.

එය නැවත නැවතත් යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් එම වැඩසටහන යටතේ ජීවය ලබන 10 වන වැව ලෙස ආණමඩුව, දිවුල්වැව ඇතාවැටුණු වැව ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබුවේ පවතින කොවිඩ් 19 අභියෝගයන් හමුවේ නොසැලී ඉදිරියට යමින් ජීවිත ජය ගැනීම සඳහා ගොවි ජනතාව සවිබල ගන්වමිනි.

කුඹුරු අක්කර 60කට වැඩි ප්‍රදේශයක වී වගාවට අවැසි ජලය සපයන ඇතාවැටුණු වැව අක්කර 20ක පමණ ප්‍රදේශයක් පුරා විහිදී ඇත්තේ ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවගේ සුවහසක් බලාපොරොත්තුද සමඟිනි.

Comments