ආර්ථික වර්ධ­නය 12.3% ක් | Page 2 | සිළුමිණ

ආර්ථික වර්ධ­නය 12.3% ක්

සුගිය වසරේ දෙවැනි කාර්තුවට වඩා මේ වසරේ දෙවැනි කාර්තුවේ සියයට 12.3 ක ආර්ථික වර්ධනයක් සිදුවී ඇතැයි ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2021 වසරේ දෙවැනි කාර්තුවේ පවතින මිල ගණන් යටතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනය රුපියල් කෝටි 362,648 වූ අතර 2020 දී දෙවැනි කාර්තුවේදී මෙරට පැවැති මිල  ගණන් යටතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනය ලෙස සටහන් වූයේ රුපියල් කෝටි 300,734 පමණි. ඒ අනුව ‍එය ගිය වසරට වඩා මේ වසරේ සියයට ධන 20.6 වර්ධනයක් බව පෙන්නුම් කරයි. 2021 දෙවැනි කාර්තුව සඳහා ස්ථාවර මිල ගණන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනය රුපියල් කෝටි 217,005 කි. එය 2020 දෙවැනි කාර්තුවේදී රුපියල් කෝටි 193,231 ලෙස වාර්තාවී තිබිණි.

 

Comments