අද(13) දින එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන | Page 2 | සිළුමිණ

අද(13) දින එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන

 
කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද (13) දිනයේ ද දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන රාශියක් පුරා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි
 
අද එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන පහතින් දැක්වෙයි

Comments