ක්‍රිස්බ්‍රෝ නව බඳවා ගැනී­මක් වෙනු­වෙන් පැළ­යක් රෝප­ණය කරයි | Page 2 | සිළුමිණ

ක්‍රිස්බ්‍රෝ නව බඳවා ගැනී­මක් වෙනු­වෙන් පැළ­යක් රෝප­ණය කරයි

ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමූහය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ආයතනික සමාජ වගකීම් ප්‍රවේශයන් අතර වන ක්‍රිස්බ්‍රෝ ‘හරිත සත්කාරය’ පාරිසරික වැඩසටහන යටතේ ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමූහයට අලුතින් බඳවා ගන්නා සෑම සේවක සේවිකාවක් සඳහාම ඔහු හෝ ඇය සේවයට වාර්තා කරන පළමු දිනයේම පැළයක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත. ක්‍රිස්බ්‍රෝ හරිත සත්කාර ආයතනික සමාජ ප්‍රවේශයේ දිගුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක මෙම නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමූහයට අයත් ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථාන 17 වෙත අලුතින් බඳවා ගන්නා සියලු සේවක සේවිකාවන් මෙම වැඩසටහනට එක් කර ගැනේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය පැළ ක්‍රිස්බ්‍රෝ මානව සම්පත් අංශය මඟින් සැපයේ.

ක්‍රිස්බ්‍රෝ හි සමූහ මානව සම්පත් සහ පරිපාලන කළමනාකාර රංජන මහින්දසිරි ක්‍රිස්බ්‍රෝ සිය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ISO 9001:14000 ජාත්‍යන්තර තත්ත්වය සහතිකයට අනුව තිරසාර පරිසරික භාවිතයක් තුළ සිදු කිරීමට හැකි වූ බැවින් කාබන් විමෝචනය අවම මට්ටමක පවත්වා ගනිමින් ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමූහයට අයත් ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථාන 17 පුරාවටම දැඩි පාරිසරික සුරක්ෂණ පිළිිවෙතක් පවත්වාගෙන යෑමට සමත් වී සිටිනවා. එමෙන්ම මෙම නව වැඩපිළිවෙළ හරහා ආයතනයට බඳවා ගන්නා සෑම සේවක සේවිකාවකටම ආරම්භයේ සිටම ආයතනය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දැඩි පරිසර සුරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් සඳහා සෘජු දායකත්වයක් දැක්වීමට අවස්ථාව සැලසෙනවා.

Comments