ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

077-7282147 මහනුවර සිට කඩුගන්නාව හෝ මහනුවර සිට දිගන ප්‍රධාන කාපට් පාරට මුහුණලා විවිධ ව්‍යාපාරික ස්ථාන ප්‍රධාන පාරෙන් ඇතුළට මීටර් 100 - 200 සාමාන්‍ය හෝටල් නිවාස මිලියන 20 සිට හිස් ඉඩම් කොටස් ද විකිණීමට ඇත. බැංකු ලෝන් ඇති හෝ නැති. 077-7438169.
052923

Comments