පුන­ර්ජ­න­නීය බල­ශ­ක්ති­යෙන් මෙගා වොට් 8300 ක් | Page 2 | සිළුමිණ

පුන­ර්ජ­න­නීය බල­ශ­ක්ති­යෙන් මෙගා වොට් 8300 ක්

දිරි වසර කිහිපය ඇතුළතදී මෙරට බලශක්ති අවශ්‍යතාව සඳහා සූර්ය බලශක්තිය මඟින් මෙගා වොට් 4800 ක් නිපදවීමටත් සුළං බලශක්තියෙන් මෙගා වොට් 3500 ක් නිපදවීමටත් අලුත් ව්‍යාපෘති රැසක් මේ වසරේ සිට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ඇතිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූර්ය සුළං හා ජල විදුලි ජනන ක්‍රියාත්මක කිරීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක සූදානම් වේ.

මේ අනුව මෙගා වොට් 50 වඩා වැඩි සුළං හා සූර්ය බලාගාර, ජලාශ මත ඉදිකරන පාවෙන සූර්ය බලාගාර, නොගැඹුරු මුහුදු තීරයේ ඉදිකරන සුළං බලාගාර ඉදිකිරීමට දැන් යෝජනා කැඳවනු ලබන බව රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පවසයි.

මෙම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති මඟින් 2022 සිට 2030 දක්වා මෙරට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට විදුලිය එක් කළ යුතු බවට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

දිනෙන් දින ඉහළ යන බලශක්ති අර්බුදයට ශක්තිමත්ව මුහුණදීම පිණිස හා ඊට තිරසර විසඳුම ලබා ගැනීමේ අරමුණ පෙරදැරිව ක්‍රියාත්මක වන ජනාධිපතිතුමාගේ ‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වන බව ද ඇමැතිවරයා පවසයි.

මෙම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති මඟින් 2022 සිට 2030 දක්වා මෙරට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට විදුලිය එක් කළ යුතු බවට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

දිනෙන් දින ඉහළ යන බලශක්ති අර්බුදයට ශක්තිමත්ව මුහුණ දීම පිණිස හා ඊට තිරසර විසඳුම ලබා ගැනීමේ අරමුණ පෙරදැරිව ක්‍රියාත්මක වන ජනාධිපතිතුමාගේ ‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වන බව ද ඇමැතිවරයා පවසයි.

Comments