සාමාන්‍ය ‌සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය ‌සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ගුරු­ව­ර­යෙක් නිව­සට පැමිණ හෝ ඔන්ල­යින් මගින් උග­න්වනු ලැබේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව සාහිත්‍ය ගණි­තය විද්‍යාව පිලිප් පර්ඩි­නන්ස්,​ 0777622834.
046243

ඉදුම් හිටුම් තිබේ
 
පේරා­දෙ­ණිය තනි­කා­මර නිවස සියලු පහ­සු­කම් සහි­තයි. විවා­හක යුව­ල­කට සුදු­සුයි. විශ්ව­විද්‍යාල සිසුන්ට පහ­සුය. 071-8683180.
051323

Comments