ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

බස්නා­හිර පළාතේ කුළු­බඩු බෙදා­හැ­රීම සඳහා අලෙ­වි­ක­රු­වන් අවශ්‍යයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙක් 4 ක්,​ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 2 ක් හා කලු­තර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 1 ක් වශ­යෙන්. බැංකු ඇප­ක­ර­යක් /​ සාධා­රණ තැන්ප­තු­වක් හෝ දේශීය ණය­වර (LC) සැප­යිය යුතුය. ගබඩා පහ­සු­කම්,​ බෙදා­හැ­රීම සඳහා වාහ­න­යක් හා පෙර පළ­පු­රුද්ද අම­තර වාසි­යකි. විම­සන්න : 0705993313,​ 0704323558.
050155

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම
 
මහ­නු­වර නග­රයේ ප්‍රධාන ජාතික පාසැ­ල­කට යාබද පේරා­දෙ­නිය මාර්ග­යට මුහු­ණලා ඕනෑම ව්‍යාපාර­ය­කට සුදුසු අනගි ව්‍යාපාරික ස්ථාන දෙකක් සහිත දෙම­හල් නිවස විකි­ණී­මට. වර්ග අඩි 3000 පර්චස් 11 1/​2 නිර­වුල් ඔප්පු මිලි­යන 165 බ්‍රෝකර්වරු අන­වශ්‍යයි. 077-1147598,​ 071-5293716.
051161

කාර්යාලයීය උපකරණ විකිණීම
 
සමා­ග­මක් සතු,​ වායු­ස­මී­ක­රණ යන්ත්‍ර /​ සම්මන්ත්‍රණ මේස /​ කාර්යාල මේස /​ අධ්‍යයන මේස /​ ආසන 06 වර්ක්ස්ටේ­ෂන්,​ කැර­කෙන පුටු,​ විධා­යක පුටු,​ පැලට් - වහාම විකි­ණී­මට. සිය­ලුම අයි­තම වසර 1.5 පැර­ණිය. 30% වට්ට­මක් ඇත. අම­තන්න. 0705993113,​ 0704323558.
050145

Comments