රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු වෙළඳ / අලෙවිකරණ

මහින්ද මෝටර් ස්ටෝර්ස්. සුදු­සු­කම් : වයස අවු­රුදු 18-30 අතර (පිරිමි),​ සා/​පෙළ සහ උසස් පෙළ සමත්,​ සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂා පළ­පු­රු­ද්දක් සහිත,​ විකු­ණුම් හා අලෙ­වි­ක­ර­ණය පිළි­බඳ වස­රක පළ­පු­රු­ද්දක් සහිත,​ ස්වයං අභිප්‍රේරණ­ය­කින් යුතු විකි­ණීම කාර්ය­ක්ෂම ලෙස හසු­රුවා ගත හැකි,​ අභි­යෝ­ගා­ත්මක පරි­ස­ර­යක් යටතේ අවම අධී­ක්ෂ­ණ­ය­කින් වැඩ කිරීමේ හැකි­යා­වක් සහිත වැඩ කරන වේලා­වන් - පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා,​ වැටුප සාකච්ඡා කර­ගත හැකිය. අංක 247,​ පංචි­කා­වත්ත පාර,​ කොළඹ 10 හෝ m​a​h​i​n​d​a​m​o​t​o​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ හරහා ඔබේ අය­දු­ම්පත අපට එවන්න.
051545

ඇබෑර්තු ගෘහසේවය
 
පවුල් බරින් තොර නැවතී සේවය කිරී­මට කැමති කෝකි­යකු වහාම අවශ්‍යයි. (ගැහැනු හෝ පිරිමි) විම­සන්න. 0112578090,​ 0112578520.
050855

Comments