නිවාස සහ ඉඩකඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩකඩම්

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

අගනා ෆ්ලයි­වුඩ් සැට­ලිම සවි­කර කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දැමීම සිය­ලුම අමුද්‍රව්‍ය සමග වර්ග අඩිය රු. 535/​- නිවාස සහ ගොඩ­නැ­ගිලි ඉදි­කි­රීම් මුල සිට භාර­ගැනේ. වර්ග අඩිය 3950/​- සාධා­රණ මිල ගණන් යටතේ වග­කීම් සහි­තව සිය­ලුම ඉදි­කි­රීම් කට­යුතු සිදු කෙරේ. ෆිනි­ෂින් වහල ගැසීම හා සිවිලිං ගැසීම එම්. පී. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්,​ පොල්ග­ස්ඕ­විට. 072-5337562,​ 075-6206185.
047161

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
 
මහ­නු­වර දිගන නග­ර­යට ආස­න්නව අළු­ත්වත්ත පාරට යාබ­දව පර්චස් 17 ක තැනි­තලා ඉඩ­මක් විකි­ණී­මට තිබේ. අම­තන්න. 0777106199.
049735

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මාතර දිස්ත්‍රික්කය
 
මිරිස්ස මාතර කොළඹ ප්‍රධාන පාරට මායිම්ව පර්චස් 40 ක හිස් ඉඩ­මක් විකි­ණී­මට. විම­සීම් : 0777260853.
052229

ගේ දොර කඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

පාගොඩ,​ නුගේ­ගොඩ,​ කාමර 02,​ ටයිල් පොළව,​ කුඩා කාර් රථ­ය­කට රථ­ගාල,​ නවීන නාන කාම­රය,​ පැන්ට්‍රිය 163 බස් නැව­තු­මට හා කාගිල්ස් සුපිරි වෙළ­ඳ­සැ­ලට ඇවි­දින දුර. දුර­ක­ථ­නය. 0718248284.
051775

රාජ­ගි­රිය කාමර තුනක බිම් මහල සියලු පහ­සු­කම් සහි­තව බද්දට දීමට ඇත. 0112885560,​ 0712489231.
051165

Comments