කොවිඩ් පාලනයට බිලියන 261ක් වැය වෙයි | Page 2 | සිළුමිණ

කොවිඩ් පාලනයට බිලියන 261ක් වැය වෙයි

කොවිඩ් 19 වසංගතය පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් 2020 වසරේ සිට 2021 වසරේ ජුලි මස දක්වා රජය දරා ඇති වියදම රුපියල් බිලියන 261කි. ඒ අතරින් 2020 වසරේ වියදම බිලියන 117ක් වන අතර 2021 වසරේ ගතවූ මුල් මාස 6 තුළ පමණක් රුපියල් බිලියන 53ක් වියදම් කර ඇත.

කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන සහ අනෙකුත් වියදම් සඳහා ඉකුත් ජූලි මාසය වන විට රුපියල් බිලියන 91ක මුදලක් වැය කර ඇත.

Comments