මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ බොදු /​ ගොවි උගත්,​ වැදගත් දෙමාපියන් ප්‍රසිද්ධ බාලිකා විද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලැබූ,​ සුළු ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ගන්නා තම රූමත්,​ චරිතවත් (1986 /​ උස 5' 6") දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. නවීන කොළඹ පිහිටි නිවසක් සහ තවත් දේපළ ඇය සතුය. s​u​b​a​s​a​r​a​n​a​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B165809

ගම්පහ බො/​ ගොවි දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ 33,​ 5' 7'' මෘදුකාංග ඉංජිනේරු දායාද සහිත බාල දියණියට වැදගත් සහකරුවෙක් සොයයි. කේන්ද්‍රය අත්‍යවශ්‍යයි. E​m​a​i​l​.​j​a​y​a​s​o​o​r​i​1​2​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B166187

ගම්පහ,​ බො/​ ගො දෙමව්පියන් විසින් ඔවුන්ගේ වැඩිමහල් දියණියට,​ 36 - 5' 6'' IT උපාධි ගුරු (MIT) දායාද හිමි,​ දියණියට වැදගත් සහකරුවෙක් සොයයි. කේන්ද්‍ර පිටපත අත්‍යවශ්‍යයි. e​m​a​i​l​.​j​a​y​a​s​o​o​r​i​1​2​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B166181

ගම්පොල බොදු ගොවි 1988,​ උස 5' 6" පැහැපත් රජයේ ගුරු සේවයේ නියුතු බාල දියණියට රැකියාවක් කරන ගුණගරුක පුතකු විශ්‍රාමික පියා සොයයි. t​e​s​h​a​n​p​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B166049

මහනුවර නගරාසන්නයේ පදිංචි 1991 උපන් බොදු ගොවි 5' 3 1/​2" සිහින් සිරුරැති ප්‍රසන්න පෙනුමැති පැහැපත් චරිතවත් උපාධිධාරී ස්ථිර රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු දියණියට සමකුල සමඋගත් රැකියාවැති පුතකු දෙමාපියන් සොයති. දැවැදි සහිතයි. කේන්ද්‍ර කොපිය අවශ්‍යයි. ටෙලි. 081-2211190.
B165935

මාතර සිංහල බොදු ගොවි 1991,​ 5' 4" මාතර රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක කථිකාචාර්යවරියක වන ඉංජිනේරු උපාධිධාරී දියණියට වැදගත් පවුල් පසුබිමක් සහිත ගුණගරුක,​ අධ්‍යාපනිකව හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් සහකරුවෙකු සොයයි. පවුලේ විස්තර හා කේන්දර පිටපත සමග පිළිතුරු එවන්න. p​r​o​p​o​s​a​l​a​y​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​/​ 0412246393.
B166140

Comments