සාමාන්‍ය ‌සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය ‌සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ගුරුවරයෙක් නිවසට පැමිණ හෝ ඔන්ලයින් මගින් උගන්වනු ලැබේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව සාහිත්‍ය ගණිතය විද්‍යාව පිලිප් පර්ඩිනන්ස්,​ 0777622834.
046243

 

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

ස්ථිර ආදායමැති දෙමාපියන් මල්ලිකා වැඩිහිටි නිවාසයට බඳවා ගැනේ. අලුතින් ආරම්භ කළ ශාඛාව පන්නිපිටිය නර්සිං හෝම් අසල දැන්ම ඔබේ කාමරය වෙන් කරගන්න. 0774990224,​ 0753990224,​ 0766395727
045146

Comments