රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

අවුඩි,​ A41.9Tdi විකිණීමට. 2001 මාදිලිය,​ ඩීසල් රු. මි. 2.2 අමතන්න. 0727320837.
047389

 

වෑන් රථ විකිණීම

DFSKV27 2014 වෑන් - (Model) විකිණීමට ඇත. Call - සුරේෂ්. 077-3618093. කඩවත,​ වර්ණය - Black. Dual Purpose Vehicle,​ OWners - 2nd
047433

Comments