එන්න­ත්ක­ර­ණ­යෙන් මාතලේ මුල්තැ­නට | සිළුමිණ

එන්න­ත්ක­ර­ණ­යෙන් මාතලේ මුල්තැ­නට

කොවිඩ් 19 එන්නත්කරණයෙන් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය පළමු තැනට පත්වී තිබේ. ඒ අනුව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ වයස අවුරුදු 30ට වැඩි ජනතාවගෙන් 99.13%ක් මේ වන විට පළමු මාත්‍රාව හෝ ලබාගෙන තිබේ. එම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට දෙවන මාත්‍රාවද මේ වන විට ලබා දෙමින් තිබේ. මේ අනුව මාතලේ දිස්ත්‍රික් අවුරුදු 30ට වැඩි සියලු ජනතාවට මේ සතිය නිමවන විට පළමු මාත්‍රාව ලබා දීම අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

එන්තකරණයේ දෙවන ස්ථානය හිමිව ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයටය. එම ප්‍රතිශතය 93%කි. එමෙන්ම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේද 85%ක් එන්නත් කර තිබෙන අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එන්නත් කළ ප්‍රතිශතය 84%කි. සමස්තයක් ලෙස මේ වන විට එක් එන්නතක් හෝ ලබාගෙන ඇති වයස අවුරුදු 30ට වැඩි පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රතිශතය 72%ක් වන අතර දිවයිනේම එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගෙන ඇති ප්‍රතිශතය 16.4ක්% කි.

Comments