කාන්තා හිංස­න­යට පොලිස් වැටක් | සිළුමිණ

කාන්තා හිංස­න­යට පොලිස් වැටක්

මයින්ට සහ කාන්තාවන්ට සිදුවන හිංසන පිළිබඳව වැඩිදුරටත් මහජනයා දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් පොලිස් ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය, කොට්ඨාස ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශ සහ පොලිස් ස්ථානවල ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශ එක්ව දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කරමින් සිටියි.

Comments