හෙට පායන පොසොන් සඳ | සිළුමිණ

හෙට පායන පොසොන් සඳ

දළදා මැඳුරේ බුදු සිරිපා වඳින           විට 
මහ බෝ සෙවණෙ අනුහස් දුක් නිවන විට 
මහමෙව්නාවෙ සදහම් ඔසු සෙවණෙ   සිට 
මහා මිහිඳු හිමි සමරමු පොසොන්     හෙට

රඹුකන සිද්ධාර්ථ හිමි

Comments