රසායනික පොහොර තහනමෙන් සත්ත්ව ගොවිපළට හොඳ කලක් | සිළුමිණ

රසායනික පොහොර තහනමෙන් සත්ත්ව ගොවිපළට හොඳ කලක්

නපතිගේ අදහස අනුව මෙරටට රසායනික පොහොර ගෙන්වීම තහනම් කර කාබනික පොහොර ජනප්‍රිය කිරීමේ වැඩසටහන නිසා මෙරට සත්ව ගොවිපළ හිමියන්ට තම සත්ත්ව අපද්‍රව්‍යවලින් දැනට වඩා ආදායමක් ලබාගැනීමේ ක්‍රමයක් සකසන බව ගොවිපළ කටයුතු සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති ඩී.බී. හේරත් පවසයි.

ඒ අනුව සත්ව ගොවිපළවලින් පිටවෙන ගව, සූකර, කුකුල් හා එළු අපද්‍රව්‍ය කාබනික පොහොර නිපදවීමට තම ප්‍රදේශයේ ගොවිජන සේවා කාර්යාල වෙත ලබාදී මුදල් උපයා ගැනීමේ අලුත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන බව ඇමැතිවරයා පවසයි.

ඊට අමතරව සත්ත්ව ගොවිපළ අයිතිකරුවන්ට ඒ සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය මඟින් කාබනික පොහොර නිපදවීමේ තාක්ෂණය ලබාදීමට රාජ්‍ය ඇමැති ඩී.බී. හේරත් අලුත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ඇත. කාබනික පොහොර නිපදවීමට ඍජුව සම්බන්ධ නොවන සත්ත්ව ගොවිපළ හිමියන්ට තම ගොවිපළ අපද්‍රව්‍ය මහා පරිමාණ කාබනික පොහොර නිපදවන ව්‍යාපාරයකට අලෙවි කිරීමේ වැඩසටහනක් ගොවිජන මධ්‍යස්ථානය හරහා ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඇමැතිවරයා කියයි‍.

Comments