කෝප් කමිටු රැස්වීමක් 22දා | සිළුමිණ

කෝප් කමිටු රැස්වීමක් 22දා

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝප් කමිටුවේ) විශේෂ රැස්වීමක් 22 අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වේ.

කමිටු සාමාජිකයන් සඳහා පැවැත්වෙන මෙම රැස්වීමේදී කෝප් කමිටුව විසින් මෙතෙක් ඉදිරිපත් කොට ඇති වාර්තා මගින් දක්වා ඇති ආයතන සහ එම ආයතන සඳහා දෙන ලද නිර්දේශයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳව සමාලෝචනය කෙරේ.

එමෙන්ම ඉදිරියේදී කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට නියමිත ආයතන ගැන තීරණය කිරිම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

ඉදිරියේදී කෝප් කමිටු රැස්වීම් මාර්ග ගත (On Line) ක්‍රමයට සූම් (Zoom) තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වීමට මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබේ. ඒ අනුව අදාල රාජ්‍ය ආයතන වල සභාපතිවරයා සහ ගණකාධිකාරීවරයා මෙන්ම එම රාජ්‍ය ආයතනය අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පමණක් කාරක සභාව වෙත කැඳවා අනෙකුත් නිලධාරීන් මාර්ග ගත (On Line) ක්‍රමයට සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇත.

Comments