ගෑස්වලට ගෑස් බෑ! | සිළුමිණ

ගෑස්වලට ගෑස් බෑ!

කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක බරින් යුත් ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර දිවයින පුරා ගෑස් අලෙවිසැල් තුළ අලෙවියට තිබිය යුතු බව දක්වමින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අංක 2231/8 දරන 2021 ජූනි 9 දිනැති මේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙන් ගෑස් නිෂ්පාදකයන් හා වෙළෙඳුන්ට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය දන්වා ඇත්තේ කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර තම සන්තකයෙහි හෝ භාරයේ හෝ තම පාලනය යටතේ ඇති කිසිම වෙළෙන්ඳෙකු විසින් ඒවා විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ එම සිලින්ඩර මිලදී නොගැනීමට සෘජුව හෝ වක්‍රාකාරයෙන් පාරිභෝගිකයන්ට බලපෑම් නොකළ යුතු බවයි.

Comments