කොවිඩ්-19 මැඬලීමට ස්වේච්ඡා බළකායක් | සිළුමිණ

කොවිඩ්-19 මැඬලීමට ස්වේච්ඡා බළකායක්

කොවිඩ් -19 මැඬලීම සඳහා ස්වේච්ඡා බළකායක් පිහිටුවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාශය තීරණය කර තිබේ.

කොවිඩ් මර්දන කටයුතු සඳහා සෘජු දායකත්වයක් නොදක්වන සෞඛ්‍ය සේවකයින් එම කටයුතු සඳහා සක්‍රීයව දායක කර ගැනීමේ අරමුණින් එම ස්වෙච්ඡා බළකාය ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියට පිවිස මේ සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව ඇති බව අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර පවසා සිටී.

Comments