මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

කොළඹ බෞද්ධ කරාව වයස අවු­රුදු 53 මාස 01,​ උස අඩි 5' 5" පශ්චාත් උපා­ධි­ධාරී රජයේ විධා­යක තන­තු­රක් දරන පුතුට සහ­කා­රි­යක් මව සොයයි. නාව­ලින් නිව­සක් හිමිය. විස්තර සමග කේන්ද­රය එවන්න.|
G162516
 

Comments