මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ,​ බොදු ගොවි ධනවත් පවුලක දෙමාපියන් විසින්,​ වයස 32,​ උස 5' 5" වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත්,​ LLB (ලන්ඩන්) උපාධිධාරිනී දැනට LLM (එක්සත් රාජධානිය) උපාධිය සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු කරන දියණිය සඳහා,​ සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. r​a​m​a​n​i​.​f​e​r​n​a​n​d​o​2​0​0​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​. 077-3486021,​ 0112-793832.
B158989

Comments