කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගාලු කොටුව ශාඛාවට ප්ලැටිනම් සම්මානය | Page 2 | සිළුමිණ

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගාලු කොටුව ශාඛාවට ප්ලැටිනම් සම්මානය

 

ගාලු කොටුවේ කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාව පිහිටි මෑතකදී ප්‍රතිසංස්කරණය කළ ඓතිහාසික ගොඩනැගිල්ලේ තිබෙන පරිසර හිතකාමී අංග ලක්ෂණ හේතුවෙන් ලංකා හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය (GBCSL) විසින් එම ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් ප්ලැටිනම් සම්මානයක් ප්‍රදානය කර තිබේ.

ගොඩනැගිල්ලක මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු කටයුතු සහතික කිරීම වෙනුවෙන් භාවිතා කරන කාර්ය සාධන ප්‍රමිතීන්ට අනුව ලබාදිය හැකි ඉහළම වර්ගීකරණය ප්ලැටිනම් සම්මානය වේ.

මේ අනුව, වාණිජ හෝ ආයතනික ගොඩනැගිලි සඳහා මෙම වර්ගීකරණය ලබාදීමේදී හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය විසින් සලකා බලන කරුණු අතරට කළමනාකරණය, තිරසර පරිශ්‍රයන්, බලශක්තිය සහ පරිසරය, අමුද්‍රව්‍ය සහ සම්පත්, අභ්‍යය‍න්තර පාරිසරික ගුණාත්මක තත්ත්වය, නවෝත්පාදනය සහ සැලසුම් ක්‍රියාවලිය, සමාජ සහ සංස්කෘතිකමය දැනුම්වත් කිරීම ඇතුළත් වේ.

Comments