දුම්රිය නි.සාමාන්‍යාධිකාරිට සාමවිනිසුරු ධුරයක් | සිළුමිණ

දුම්රිය නි.සාමාන්‍යාධිකාරිට සාමවිනිසුරු ධුරයක්

දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි වජිර පොල්වත්තගේ දිවයිනටම සාමවිනිසුරුවරයෙක් ලෙස පත් කර ඇත. 1985 වසරේ උප නියාමකවරයකු ලෙස ඔහු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවට පැමිණ ඇත. වසර 157 දුම්රිය ඉතිහාසයේ නියාමකවරයකු ලෙස සේවයට පත්ව නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි ධුරයට පත් වූ ප්‍රථම නිලධාරියා වන්නේ පොල්වත්තගේ මහතාය. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවකු වන ඔහු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ සහ දුම්රිය ක්‍රීඩා සමාජයේද උප සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. ඔහු මීට පෙර දුම්රිය නියෝජ්‍ය ගමනාගමන අධිකාරිවරයා ලෙස කටයුතු කෙළේය.

Comments